Van Corner Hotel

ون

ون زیبا ترین شهرستان در ترکیه است.

ون، مانند همه توهمات دیگر در منطقه آناتولی شرقی، دارای پتانسیل قابل توجهی در زمینه تاریخ، طبیعت، فرهنگ و گردشگری زمستانی است. علاوه بر این، وان پتانسیل برای گردشگری دریایی دارد، که طیف گسترده ای از فعالیت های گردشگری را می توان در چهار فصل با سرمایه گذاری مناسب تنظیم کرد. پس از عمل با این آگاهی، اداره گردشگری کمیته گردشگری والی ون اقدام به تهیه فهرست ارزش های فرهنگی و طبیعی استان کرده است..